banner_diensten

Intensieve training systemisch werken

 
Systeemdenken, systeemdynamiek en systeemadvisering
 
Onder een systeem verstaan we een verzameling elementen met een onderlinge samenhang. Het uitgangspunt van systeemdenken is dat een systeem zich in een veranderende omgeving moet zien te handhaven. Er is een samenhang en een wisselwerking tussen zowel de elementen als de omgeving. Als we “systemisch” kijken naar individuen, families, teams en organisaties, krijgen we een completer beeld van de dynamiek. Vanuit een meervoudig perspectief gaan we op zoek naar een constructieve bijdrage binnen de situatie.
 
Doelen van de training
 
Het ondersteunen van de professional in het zien van oplossingen van complexe vraagstukken in ontwikkelings- en veranderingsprocessen. 
 
De professional:
  • heeft kennis van de vier wetmatigheden die bepalend zijn voor de dynamiek binnen het systeem.
  • kan situaties en dynamiek binnen systemen in kaart brengen en analyseren.
  • heeft meer inzicht in de invloed van de persoonlijke achtergrond op gedragspatronen en daarmee op het doorzien/adviseren/begeleiden van individuen/teams en organisaties.
  • heeft gewonnen aan transparantie (persoonlijke ontwikkeling).    
De gebruikte werkvormen bieden praktische mogelijkheden voor interventies in de actualiteit binnen het werkveld van de professional. 
 
De verschillen in toepasbaarheid met betrekking tot het bedrijfsleven en de hulpverlening zijn inzichtelijk.
 
Doelgroep
 
De training is bedoeld voor o.a. managers, directieleden, loopbaan- en organisatieadviseurs, trainers, opleiders en hulpverleners. De groep is heterogeen van samenstelling, zowel qua systemische voorkennis als beroepsachtergrond.
 
Voor de deelnemers die eerder een training of opleiding systemisch werk hebben gevolgd, is er gelegenheid onder supervisie opstellingen te begeleiden.
We werken met zelfingebrachte casuïstiek vanuit persoonlijke geschiedenis en/of professionele achtergrond. Binnen alle blokken bieden we voldoende ruimte tot praktische integratie van de aangeboden stof.
 
Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. Je ontvangt vervolgens per mail een bevestiging van je inschrijving.
Vanaf medio 2017 hebben wij voor deze training een BTW-vrijstelling in verband met de registratie binnen het CRKBO.
Er gelden 3 tarieven:
- € 1.450,- voor particulieren
- € 1.650,- voor mensen met een eigen bedrijf/ ZZP-ers
-€  2.150,- wanneer de training door een werkgever vergoed wordt